میکروفن کنفرانس سری ATP-6600

میکروفن شرکت کننده ATP-6600

سیستم میکروفن کنفرانسی ATP6600 سیستم های میکروفن کنفرانس ATP 6600 شامل منبع تغذیه ، میکروفن رئیس جلسه و میکروفن های شرکت کننده می باشد. میکروفن رئیس جلسه قابلیت اولویت دهی به خود و قطع میکروفن های شرکت کنندگان را دارا می باشد. مشخصات کنترلر استفاده از استانداردهای CAN برای ارتباطات اتصال میکروفن به سیستم فقط […]

جزئیات محصول