میکروفن کنفرانس HCS 3655

HCS-3655
HCS-3655

میکروفن کنفرانس HCS 3655

میکروفون ریاست جلسه 

دارای دو خروجی هدفون 

میکروفون  کاردیود با گیرندگی 30 سانتیمتر 

دارای سیستم جلوگیری از فید بک

دارای  کلید حق تقدم ریاست جلسه

دارای قابلیت روشن شدن اتوماتیک میکروفون توسط صدای گوینده.